Ombudscommissie Gemeente 's-Hertogenbosch

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de gemeentelijke Ombudscommissie zijn vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht (zie art 9:17 e.v. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2015-04-01) De gemeentelijke verordening is terug te vinden op https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/%27s-Hertogenbosch/CVDR629896/CVDR629896_1.html

De Ombudscommissie probeert in de uitoefening van haar taken zoveel mogelijk een goede verstandhouding tussen burger en overheid te bewerkstelligen en/of te behouden. Ook wil de commissie een betere gemeentelijke dienstverlening tot stand te brengen, waar burgers tevreden over zijn. De taken en bevoegdheden van de Ombudscommissie kunnen als volgt worden samengevat:

 • Klachtbehandeling

  De Ombudscommissie is een tweedelijns klachtvoorziening. Als u een klacht heeft ingediend bij de gemeente, of bij de aangesloten gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden GGD Hart voor Brabant of de Veiligheidsregio Brabant Noord en deze klacht is niet tijdig of niet naar tevredenheid behandeld, kunt u bij de Ombudscommissie terecht. De Ombudscommissie kijkt dan opnieuw naar de klacht en komt met een oordeel, een oplossing en/of een advies om de klacht op te lossen of in de toekomst te voorkomen. De Ombudscommissie voert haar werk onafhankelijk en onpartijdig uit en is aan niemand ondergeschikt.

  Ook is het de taak van de Ombudscommissie om, waar nodig, toe te zien op een juiste toepassing van de interne klachtenregeling en een behoorlijke klachtenbehandeling.

 • Gesprek met bestuursorgaan
 • Bemiddeling
 • Onderzoek melding Klokkenluidersregeling
 • Interventies
 • Toelichting en informatie
 • Onderzoeksbevoegdheden
 • Onderzoek op eigen initiatief